LATEST

Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C / C++

Trong bài viết này, codehow sẽ hướng dẫn các bạn cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C / C++. Đây là một bài toán đơn giản giúp các bạn làm quen với việc lập trình các ngôn ngữ nói chúng và lập trình C / C++ nói riêng.

Trước khi đi vào viết chương trình, các bạn hãy cùng mình ôn lại một chút kiến thức về toán cơ sở nhé.

Như các bạn đã được học thì công thức tính diện tích và chu vi hình chữ nhật như sau:

SHCN = a x b

Trong đó: S là diện tích hình chữ nhật, a và b là chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật.

PHCN = (a + b) x 2

Trong đó: P là chu vi hình chữ nhật, a và b là chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật.

Ví dụ: Minh có chiều dài của hình chữ nhật là 5 va chiều rộng là 4, vậy chu vi và diện tích hình chữ nhật được tính như sau:

S = 5 x 4 = 20
P = (5 + 4) x 2 = 18

Trên đây là hai công thức tính chu vi và diện tích hình trờn. Vậy ngay bây giờ chúng ta bắt đầu viết chương trình tính chu vì và diện tích hình chữ nhật trong C / C++ thôi nào!!

Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C / C++

Để tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C / C++, đầu tiên chúng ta cần tạo các hàm tính chu vi và diện tích trước.

Hàm tính chu vi:

Hàm ChuViHCN() nhận hai tham số truyền vào là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật. Bên trong tạo một biến P để lưu kết quả chu vi sau khi tính. Hiển thị kết quả chính là biến P ra màn hình.

/*Tạo hàm tính chu vi hình chữ nhật*/
void ChuViHCN(int a, int b){
 //khai báo biến P là chu vi hình chữ nhật
 int P;
 //tính chu vi sử dụng công tức dài cộng rộng nhân 2
 P = (a + b) * 2;
 //hiển thị chu vi ra màn hình
 printf("\nChu vi hình chữ nhật là: %d",P);
}

Hàm tính diện tích:

Đối với hàm tính diện tích tương tự như hàm tính chu vi, chỉ khác công thức tính mà thôi.

/*Tạo hàm tính diện tích hình chữ nhật*/
void DienTichHCN(int a, int b){
 //khai báo biến S là diện tích hình chữ nhật
 int S;
 //tính diện tích bằng công thức dài nhân rộng
 S = a * b;
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 printf("\nDiện tích hình chữ nhật là: %d",S);
}

Hàm main():

Bên trong hàm main ta yêu cầu người dùng nhập vào chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật. Sau đó gọi hàm tính chu vi và diện tích rồi truyền tham số lầ chiều , chiều rộng vào hàm.

int main(){
 //khai báo hai biến a và b là chiều dài, chiều rộng
 int a, b;
 //yêu cầu người dùng nhập vào chiều rộng và chiều dài
 printf("Nhập chiều dài a: ");
 scanf("%d", &a);
 printf("Nhập chiều dài b: ");
 scanf("%d", &b);
 //gọi hàm tính chu vi và diện tích đã viết
 ChuViHCN(a, b);
 DienTichHCN(a, b);
 
 printf("\n-------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại codehow.net");
 return 0;
}

Dưới đây là hai chương trình mình đã viết sẵn bằng hai ngôn ngữ khác nhau C và C++, các bạn có thể tham khảo nhé.

Chương trình C:

#include <stdio.h>

/*Tạo hàm tính chu vi hình chữ nhật*/
void ChuViHCN(int a, int b){
 //khai báo biến P là chu vi hình chữ nhật
 int P;
 //tính chu vi sử dụng công tức dài cộng rộng nhân 2
 P = (a + b) * 2;
 //hiển thị chu vi ra màn hình
 printf("\nChu vi hình chữ nhật là: %d",P);
}
/*Tạo hàm tính diện tích hình chữ nhật*/
void DienTichHCN(int a, int b){
 //khai báo biến S là diện tích hình chữ nhật
 int S;
 //tính diện tích bằng công thức dài nhân rộng
 S = a * b;
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 printf("\nDiện tích hình chữ nhật là: %d",S);
}

int main(){
 //khai báo hai biến a và b là chiều dài, chiều rộng
 int a, b;
 //yêu cầu người dùng nhập vào chiều rộng và chiều dài
 printf("Nhập chiều dài a: ");
 scanf("%d", &a);
 printf("Nhập chiều dài b: ");
 scanf("%d", &b);
 //gọi hàm tính chu vi và diện tích đã viết
 ChuViHCN(a, b);
 DienTichHCN(a, b);
 
 printf("\n-------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại codehow.net");
 return 0;
}

Kết quả:

bai30 01 PNG

Chương trình C++:

#include <iostream>
using namespace std;
/*Tạo hàm tính chu vi hình chữ nhật*/
void ChuViHCN(int a, int b){
 //khai báo biến P là chu vi hình chữ nhật
 int P;
 //tính chu vi sử dụng công tức dài cộng rộng nhân 2
 P = (a + b) * 2;
 //hiển thị chu vi ra màn hình
 cout<<"\nChu vi hình chữ nhật là: "<<P;
}
/*Tạo hàm tính diện tích hình chữ nhật*/
void DienTichHCN(int a, int b){
 //khai báo biến S là diện tích hình chữ nhật
 int S;
 //tính diện tích bằng công thức dài nhân rộng
 S = a * b;
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout<<"\nDiện tích hình chữ nhật là: "<<S;
}

int main(){
 //khai báo hai biến a và b là chiều dài, chiều rộng
 int a, b;
 //yêu cầu người dùng nhập vào chiều rộng và chiều dài
 cout<<"Nhập chiều dài a: ";
 cin>>a;
 cout<<"Nhập chiều rộng b: ";
 cin>>b;
 //gọi hàm tính chu vi và diện tích đã viết
 ChuViHCN(a, b);
 DienTichHCN(a, b);
 
 cout<<"\n-------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại codehow.net";
 return 0;
}

Kết quả:

bai30 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã cùng nhau thực hiện chương trình tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C / C++. Các bạn có thể luyện tập nhiều dạng bài tập khác nhau tại serries bài tập C / C++ của codehow nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều !!!

Cùng chuyên mục:

Danh sách liên kết (Linked List) là gì? Các loại danh sách liên kết

Danh sách liên kết (Linked List) là gì? Các loại danh sách liên kết

Sử dụng đệ quy để giải bài toán tháp Hà Nội

Sử dụng đệ quy để giải bài toán tháp Hà Nội

Đệ quy tương hỗ (Mutual Recursion) trong C / C++

Đệ quy tương hỗ (Mutual Recursion) trong C / C++

Đệ quy lồng (Nested Recursion) trong C / C++

Đệ quy lồng (Nested Recursion) trong C / C++

Đệ quy đa tuyến (Exponential Recursion) trong C / C++

Đệ quy đa tuyến (Exponential Recursion) trong C / C++

Đệ quy nhị phân (Binary Recursion) trong C / C++

Đệ quy nhị phân (Binary Recursion) trong C / C++

Đệ quy đuôi (Tail Recursion) trong C / C++

Đệ quy đuôi (Tail Recursion) trong C / C++

Đệ quy tuyến tính (Linear Recursion) trong C / C++

Đệ quy tuyến tính (Linear Recursion) trong C / C++

Hàm đệ quy là gì? Các loại hàm đệ quy trong C / C++

Hàm đệ quy là gì? Các loại hàm đệ quy trong C / C++

Thuật toán sắp xếp Quick Sort trong C / C++

Thuật toán sắp xếp Quick Sort trong C / C++

Thuật toán sắp xếp trộn (Merge Sort) trong C / C++

Thuật toán sắp xếp trộn (Merge Sort) trong C / C++

Thuật toán sắp xếp chọn (Selection Sort) trong C / C++

Thuật toán sắp xếp chọn (Selection Sort) trong C / C++

Thuật toán sắp xếp chèn (Insertion Sort) trong C / C++

Thuật toán sắp xếp chèn (Insertion Sort) trong C / C++

Thuật toán sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) trong C / C++

Thuật toán sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) trong C / C++

Thuật toán tìm kiếm nội suy (Interpolation Search) trong C / C++

Thuật toán tìm kiếm nội suy (Interpolation Search) trong C / C++

Thuật toán tìm kiếm nhị phần (Binary Search) trong C / C++

Thuật toán tìm kiếm nhị phần (Binary Search) trong C / C++

Thuật toán tìm kiếm tuyến tính (Linear Search) trong C / C++

Thuật toán tìm kiếm tuyến tính (Linear Search) trong C / C++

Thuật toán kiểm tra năm nhuận trong C / C++

Thuật toán kiểm tra năm nhuận trong C / C++

Thuật toán kiểm tra số chẵn lẻ trong C / C++

Thuật toán kiểm tra số chẵn lẻ trong C / C++

Thuật toán tính lũy thừa trong C / C++

Thuật toán tính lũy thừa trong C / C++

Top