LATEST

Tính chu vi và diện tích hình tròn trong C / C++

Trong bài viết này, codehow sẽ hướng dẫn các bạn cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C / C++. Đây là dạng bài tập đơn giản giúp các bạn làm quen với lập trình C / C++, vậy nên hãy luyện tập nó thật nhiều nhé.

Trước khi đi vào viết chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn trong C / C++ thì hãy cùng mình ôn lại các công thức dưới đây:

Công thức tính chu vi hình tròn:

PHT = 2 x PI x r

Trong đó: P là chu vi hình tròn, PI = 3,14 và r là bán kính hình tròn.

Công thức tính diện tích hình tròn:

SHT = PI x r x r

Trong đó: S là diện tích hình tròn, PI = 3,14 và r là bán kính hình tròn.

Ví dụ: Hình tròn có bán kính r = 10, vậy chu vi và diện tích hình tròn được tính như sau:

P = 2 x 3,14 x 10 = 62,8
S = 3, 14 x 10 x 10 = 314

Vậy làm thế nào để chúng ta thực hiện chương trình tính chu vi và diện tích hình trong trong C / C++ thì hãy bắt đầu cùng mình thôi nhé.

Tính chu vi và diện tích hình tròn trong C / C++

Để tính chu vi và diện tích hình tròn trnog C / C++, đầu tiên chúng ta cần tạo các hàm tính chu vi và diện tích đã nhé.

Hàm tính chu vi hình tròn:

Hàm nhận tham số truyền vào là bán kính r của hình tròn. Bên trong hàm thực hiện tính chu vi theo công thức sau đó hiển thị kết quả ra màn hình.

/*Tạo hàm tính chu vi hình tròn*/
const double PI = 3.14;
void ChuViTron(int r){
 //khai báo biến P là chu vi hình tròn
 double P;
 //tính chu vi sử dụng công thức
 P = PI * r * 2;
 //hiển thị chu vi ra màn hình
 printf("\nChu vi hình tròn là: %0.2f",P);
}

Hàm tính diện tích hình tròn:

Để tính diện tích thì chúng ta cũng viết tương tự như hàm tính chu vi, chỉ khác mỗi công thức thôi nhé.

/*Tạo hàm tính diện tích hình tròn*/
void DienTichTron(int r){
 //khai báo biến S là diện tích hình tròn
 double S;
 //tính diện tích bằng công thức
 S = PI * r * r;
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 printf("\nDiện tích hình tròn là: %0.2f",S);
}

Hàm main():

Bên trong hàm main ta yêu cầu người dùng nhập vào bán kính r của hình tròn. Sau đó gọi hàm tính chu vi và diện tích rồi truyền bán kính vừa nhập vào cho hàm để tính.

int main(){
 //khai báo biến r là bán kính hình tròn
 int r;
 //yêu cầu người dùng nhập vào bán kính r
 printf("Nhập bán kính r: ");
 scanf("%d", &r);
 //gọi hàm tính chu vi và diện tích đã viết
 ChuViTron(r);
 DienTichTron(r);
 
 printf("\n-------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại codehow.net");
 return 0;
}

Dưới đây là hai chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn trong C / C++, các bạn có thể tham khảo nhé.

Chương trình C:

#include <stdio.h>

/*Tạo hàm tính chu vi hình tròn*/
const double PI = 3.14;
void ChuViTron(int r){
 //khai báo biến P là chu vi hình tròn
 double P;
 //tính chu vi sử dụng công thức
 P = PI * r * 2;
 //hiển thị chu vi ra màn hình
 printf("\nChu vi hình tròn là: %0.2f",P);
}
/*Tạo hàm tính diện tích hình tròn*/
void DienTichTron(int r){
 //khai báo biến S là diện tích hình tròn
 double S;
 //tính diện tích bằng công thức
 S = PI * r * r;
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 printf("\nDiện tích hình tròn là: %0.2f",S);
}

int main(){
 //khai báo biến r là bán kính hình tròn
 int r;
 //yêu cầu người dùng nhập vào bán kính r
 printf("Nhập bán kính r: ");
 scanf("%d", &r);
 //gọi hàm tính chu vi và diện tích đã viết
 ChuViTron(r);
 DienTichTron(r);
 
 printf("\n-------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại codehow.net");
 return 0;
}

Kết quả:

bai32 02 PNG

Chương trình C++:

#include <iostream>
using namespace std;
/*Tạo hàm tính chu vi hình tròn*/
const double PI = 3.14;
void ChuViTron(int r){
 //khai báo biến P là chu vi hình tròn
 double P;
 //tính chu vi sử dụng công thức
 P = PI * r * 2;
 //hiển thị chu vi ra màn hình
 cout<<"\nChu vi hình tròn là: "<<P;
}
/*Tạo hàm tính diện tích hình tròn*/
void DienTichTron(int r){
 //khai báo biến S là diện tích hình tròn
 double S;
 //tính diện tích bằng công thức
 S = PI * r * r;
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout<<"\nDiện tích hình tròn là: "<<S;
}

int main(){
 //khai báo biến r là bán kính hình tròn
 int r;
 //yêu cầu người dùng nhập vào bán kính r
 cout<<"Nhập bán kính r: ";
 cin>>r;
 //gọi hàm tính chu vi và diện tích đã viết
 ChuViTron(r);
 DienTichTron(r);
 
 cout<<"\n-------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại codehow.net";
 return 0;
}

Kết quả:

bai32 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C / C++. Các bạn có thể luyện tập nhiều dạng bài tập hơn tại serries bài tập C / C++ của codehow nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều !!!

Cùng chuyên mục:

Danh sách liên kết (Linked List) là gì? Các loại danh sách liên kết

Danh sách liên kết (Linked List) là gì? Các loại danh sách liên kết

Sử dụng đệ quy để giải bài toán tháp Hà Nội

Sử dụng đệ quy để giải bài toán tháp Hà Nội

Đệ quy tương hỗ (Mutual Recursion) trong C / C++

Đệ quy tương hỗ (Mutual Recursion) trong C / C++

Đệ quy lồng (Nested Recursion) trong C / C++

Đệ quy lồng (Nested Recursion) trong C / C++

Đệ quy đa tuyến (Exponential Recursion) trong C / C++

Đệ quy đa tuyến (Exponential Recursion) trong C / C++

Đệ quy nhị phân (Binary Recursion) trong C / C++

Đệ quy nhị phân (Binary Recursion) trong C / C++

Đệ quy đuôi (Tail Recursion) trong C / C++

Đệ quy đuôi (Tail Recursion) trong C / C++

Đệ quy tuyến tính (Linear Recursion) trong C / C++

Đệ quy tuyến tính (Linear Recursion) trong C / C++

Hàm đệ quy là gì? Các loại hàm đệ quy trong C / C++

Hàm đệ quy là gì? Các loại hàm đệ quy trong C / C++

Thuật toán sắp xếp Quick Sort trong C / C++

Thuật toán sắp xếp Quick Sort trong C / C++

Thuật toán sắp xếp trộn (Merge Sort) trong C / C++

Thuật toán sắp xếp trộn (Merge Sort) trong C / C++

Thuật toán sắp xếp chọn (Selection Sort) trong C / C++

Thuật toán sắp xếp chọn (Selection Sort) trong C / C++

Thuật toán sắp xếp chèn (Insertion Sort) trong C / C++

Thuật toán sắp xếp chèn (Insertion Sort) trong C / C++

Thuật toán sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) trong C / C++

Thuật toán sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) trong C / C++

Thuật toán tìm kiếm nội suy (Interpolation Search) trong C / C++

Thuật toán tìm kiếm nội suy (Interpolation Search) trong C / C++

Thuật toán tìm kiếm nhị phần (Binary Search) trong C / C++

Thuật toán tìm kiếm nhị phần (Binary Search) trong C / C++

Thuật toán tìm kiếm tuyến tính (Linear Search) trong C / C++

Thuật toán tìm kiếm tuyến tính (Linear Search) trong C / C++

Thuật toán kiểm tra năm nhuận trong C / C++

Thuật toán kiểm tra năm nhuận trong C / C++

Thuật toán kiểm tra số chẵn lẻ trong C / C++

Thuật toán kiểm tra số chẵn lẻ trong C / C++

Thuật toán tính lũy thừa trong C / C++

Thuật toán tính lũy thừa trong C / C++

Top