LATEST

Tính chu vi và diện tích hình vuông trong C / C++

Trong bài viết này, codehow sẽ hướng dẫn các bạn cách tính chu vi và diện tích hình vuông trong C / C++. Đây là một bài toán chúng ta đã được học ở toán tiểu học, tuy nhiên chúng ta sẽ thực hiện viết bằng chương trình C / C++ xem như thế nào nhé.

Trước khi viết chương trình, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại công thức tính chu vi và diện tích hình vuông một chút đã nhé.

Công thức tính diện tích hình vuông:

SHV = a2 = a x a

Trong đó: S là diện tích hình vuông, a là độ dài của cạnh hình vuông (4 cạnh bằng nhau).

Công thức tính chu vi hình vuông:

PHV = 4 * a = a + a + a + a

Trong đó: P là chu vi hình vuông, a là cạnh của hình vuông.

Ví dụ: Hình vuông có chiều dài cạnh a là 5, vậy chu vì và diện tích hình vuông tính như sau:

S = 5 * 5 = 25 hoặc S = 52 = 25
P = 4 * 5 = 20 hoặc P = 5 + 5 + 5 + 5= 20

Vậy làm thế nào để viết được chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn dựa vào công thức trên, hãy bắt đầu ngay cùng mình thôi nào!!!

Tính chu vi và diện tích hình vuông trong C / C++

Để tính chu vi và diện tích hình vuông trong C / C++, đầu tiên chúng ta sẽ tạo hàm tính chu vi và diện tích.

Hàm tính chu vi hình vuông:

Hàm nhận vào một tham số là cạnh của hình vuông, sau đó thực hiện tính chu vi theo công thức rồi gán cho biến P. Hiển thị kết quả ra màn hình chính là biến P.

/*Tạo hàm tính chu vi hình chữ nhật*/
void ChuViVuong(int a){
 //khai báo biến P là chu vi hình vuông
 int P;
 //tính chu vi sử dụng công thức dài nhân 4
 P = 4 * a;
 //hiển thị chu vi ra màn hình
 printf("\nChu vi hình vuông là: %d",P);
}

Hàm tính diện tích hình vuông:

Tương tự như hàm tính chu vi, hàm tính diện tích chỉ khác mỗi công thức tính mà thôi.

/*Tạo hàm tính diện tích hình vuông*/
void DienTichVuong(int a){
 //khai báo biến S là diện tích hình vuông
 int S;
 //tính diện tích bằng công thức bình phương cạnh a
 S = a * a;
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 printf("\nDiện tích hình vuông là: %d",S);
}

Hàm main():

Bên trong hàm main yêu cầu người dùng nhập vào chiều dài của hình vuông, sau đó gọi hàm tính chu vi và diện tích rồi truyền tham số vào.

int main(){
 //khai báo hai biến a và b là chiều dài cạnh vuông
 int a;
 //yêu cầu người dùng nhập vào chiều dài cạnh vuông
 printf("Nhập chiều dài a: ");
 scanf("%d", &a);
 //gọi hàm tính chu vi và diện tích đã viết
 ChuViVuong(a);
 DienTichVuong(a);
 
 printf("\n-------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại codehow.net");
 return 0;
}

Dưới đây là hai chương trình tính chu vi và diện tích hình vuông trong C / C++ mình đã viết sẵn, các bạn có thể tham khảo nhé.

Chương trình C:

#include <stdio.h>

/*Tạo hàm tính chu vi hình chữ nhật*/
void ChuViVuong(int a){
 //khai báo biến P là chu vi hình vuông
 int P;
 //tính chu vi sử dụng công thức dài nhân 4
 P = 4 * a;
 //hiển thị chu vi ra màn hình
 printf("\nChu vi hình vuông là: %d",P);
}
/*Tạo hàm tính diện tích hình vuông*/
void DienTichVuong(int a){
 //khai báo biến S là diện tích hình vuông
 int S;
 //tính diện tích bằng công thức bình phương cạnh a
 S = a * a;
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 printf("\nDiện tích hình vuông là: %d",S);
}

int main(){
 //khai báo hai biến a và b là chiều dài cạnh vuông
 int a;
 //yêu cầu người dùng nhập vào chiều dài cạnh vuông
 printf("Nhập chiều dài a: ");
 scanf("%d", &a);
 //gọi hàm tính chu vi và diện tích đã viết
 ChuViVuong(a);
 DienTichVuong(a);
 
 printf("\n-------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại codehow.net");
 return 0;
}

Kết quả:

bai31 01 PNG

Chương trình C++:

#include <iostream>
using namespace std;
/*Tạo hàm tính chu vi hình vuông*/
void ChuViVuong(int a){
 //khai báo biến P là chu vi hình vuông
 int P;
 //tính chu vi sử dụng công thức dài nhân 4
 P = 4 * a;
 //hiển thị chu vi ra màn hình
 cout<<"\nChu vi hình vuông là: "<<P;
}
/*Tạo hàm tính diện tích hình vuông*/
void DienTichVuong(int a){
 //khai báo biến S là diện tích hình vuông
 int S;
 //tính diện tích bằng công thức bình phương cạnh a
 S = a * a;
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout<<"\nDiện tích hình vuông là: "<<S;
}

int main(){
 //khai báo hai biến a là chiều dài cạnh vuông
 int a;
 //yêu cầu người dùng nhập vào chiều dài cạnh vuông
 cout<<"Nhập chiều dài a: ";
 cin>>a;
 //gọi hàm tính chu vi và diện tích đã viết
 ChuViVuong(a);
 DienTichVuong(a);
 
 cout<<"\n-------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại codehow.net";
 return 0;
}

Kết quả:

bai31 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách tính chu vi và diện tích hình vuông trong C / C++. Các bạn có thể luyện tập cùng codehow tại serries bài tập C / C++, ở đây có rất nhiều dạng bài tập cho các bạn tham khảo. Cảm ơn các bạn rất nhiều !!!!

Cùng chuyên mục:

Danh sách liên kết (Linked List) là gì? Các loại danh sách liên kết

Danh sách liên kết (Linked List) là gì? Các loại danh sách liên kết

Sử dụng đệ quy để giải bài toán tháp Hà Nội

Sử dụng đệ quy để giải bài toán tháp Hà Nội

Đệ quy tương hỗ (Mutual Recursion) trong C / C++

Đệ quy tương hỗ (Mutual Recursion) trong C / C++

Đệ quy lồng (Nested Recursion) trong C / C++

Đệ quy lồng (Nested Recursion) trong C / C++

Đệ quy đa tuyến (Exponential Recursion) trong C / C++

Đệ quy đa tuyến (Exponential Recursion) trong C / C++

Đệ quy nhị phân (Binary Recursion) trong C / C++

Đệ quy nhị phân (Binary Recursion) trong C / C++

Đệ quy đuôi (Tail Recursion) trong C / C++

Đệ quy đuôi (Tail Recursion) trong C / C++

Đệ quy tuyến tính (Linear Recursion) trong C / C++

Đệ quy tuyến tính (Linear Recursion) trong C / C++

Hàm đệ quy là gì? Các loại hàm đệ quy trong C / C++

Hàm đệ quy là gì? Các loại hàm đệ quy trong C / C++

Thuật toán sắp xếp Quick Sort trong C / C++

Thuật toán sắp xếp Quick Sort trong C / C++

Thuật toán sắp xếp trộn (Merge Sort) trong C / C++

Thuật toán sắp xếp trộn (Merge Sort) trong C / C++

Thuật toán sắp xếp chọn (Selection Sort) trong C / C++

Thuật toán sắp xếp chọn (Selection Sort) trong C / C++

Thuật toán sắp xếp chèn (Insertion Sort) trong C / C++

Thuật toán sắp xếp chèn (Insertion Sort) trong C / C++

Thuật toán sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) trong C / C++

Thuật toán sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) trong C / C++

Thuật toán tìm kiếm nội suy (Interpolation Search) trong C / C++

Thuật toán tìm kiếm nội suy (Interpolation Search) trong C / C++

Thuật toán tìm kiếm nhị phần (Binary Search) trong C / C++

Thuật toán tìm kiếm nhị phần (Binary Search) trong C / C++

Thuật toán tìm kiếm tuyến tính (Linear Search) trong C / C++

Thuật toán tìm kiếm tuyến tính (Linear Search) trong C / C++

Thuật toán kiểm tra năm nhuận trong C / C++

Thuật toán kiểm tra năm nhuận trong C / C++

Thuật toán kiểm tra số chẵn lẻ trong C / C++

Thuật toán kiểm tra số chẵn lẻ trong C / C++

Thuật toán tính lũy thừa trong C / C++

Thuật toán tính lũy thừa trong C / C++

Top